เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจง ในกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ดำเนินการดังนี้
1. ให้มีเอกสารยืนยันในความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยจะต้องนำมาแสดงต่อกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่เข้าแข่งในทุกรายการ ได้แก่
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
- สมุดประจำตัวคนพิการ
- หนังสือรับรองความพิการที่ออกให้โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ใช้เอกสาร  1 ชุด ในการแสดงตนต่อกรรมการ ณ จุดแข่งขัน (คณะกรรมการไม่เก็บเอกสารการรายงานตัว)
ลงทะเบียน เป็นช่วงเวลา (08.00-08.45 น.) ทุกรายการ พร้อมตรวจเอกสาร มีใบรายการแข่งขันให้นักเรียน
2. กิจกรรม/รายการแข่งขัน ทั้งหมด 46 รายการ
3. รายการที่ใช้ในการแข่งขันสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 0-6 ปี มีดังนี้

ที่

ทักษะ

จำนวนรายการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบ

1

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

3

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

2

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

4

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

3

ทักษะทางสังคม 

4

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

4

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

3

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

5

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 

2

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

6

ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

4

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ 
(บกพร่องทางการเห็น)

2

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

8

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ 
(บกพร่องทางการได้ยิน)

2

รวมรายการแข่งขัน

24

4. รายการที่ใช้ในการแข่งขันสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 7 ปี ขึ้นไป มีดังนี้

ที่

ทักษะ

จำนวนรายการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบ

1

ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน

3

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

2

ทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต

5

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3

ทักษะส่วนบุคคลและสังคม

10

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

4

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ 
(บกพร่องทางการเห็น)

2

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

5

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ 
(บกพร่องทางการได้ยิน)

2

รวมรายการแข่งขัน

22

 

5. การประกาศผล/การมอบเกียรติบัตร
                   -  ประกาศผลและรับเกียรติบัตร วันที่ 23 มีนาคม 2561
6. ก่อนลงทะเบียนควรอ่านหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันให้เข้าใจชัดเจนก่อนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน เพื่อให้การประกวด/การแข่งขันเป็นไปตามระเบียบกติกาของการประกวด/แข่งขันในแต่ละประเภท การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ 1 วัน หรือลงทะเบียนวันงาน พร้อมออกเอกสารการลงทะเบียน

ปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8
ประจำปี 2561

ที่

วัน/เวลา

รายการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

กุมภาพันธ์ 2561

จัดทำระบบลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

ศูนย์ฯ จ.เชียงราย

2

1-15 มีนาคม 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในแต่ละรายการ

ศูนย์ฯ ทั้ง 8 จังหวัด

3

16 มีนาคม 2561

ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

ศูนย์ฯ จ.เชียงราย

4

12-16 มีนาคม 2561

จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน

ศูนย์ฯ จ.เชียงราย

5

12-16 มีนาคม 2561

ทดสอบระบบการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน

ศูนย์ฯ จ.เชียงราย

6

23 มีนาคม 2561

ลงทะเบียนการแข่งขัน (เวลา 08.00-08.45 น.

ศูนย์ฯ จ.เชียงราย

7

23 มีนาคม 2561

ดำเนินการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

คณะกรรมการฯ

8

23 มีนาคม 2561

พิมพ์เกียรติบัตร

คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ      การลงทะเบียนของให้ท่านตรวจสอบการสะกดชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าแข่งขันและ ครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้แก้ไขในระบบให้สมบูรณ์ใน วันที่ให้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเข้าแข่งขันให้อ่านออก และชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาการสะกดชื่อผิดและเกียรติบัตรมีจำนวนจำกัด

ระบบการสมัครเข้าแข่งขัน
 สำหรับโรงเรียน

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 
 
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ที่
คลิกที่ จังหวัด
จน.น.ร.
1
  เชียงราย
123
 
2
  เชียงใหม่
47
 
3
  น่าน
65
 
4
  พะเยา
141
 
5
  แพร่
67
 
6
  แม่ฮ่องสอน
87
 
7
  ลำปาง
90
 
8
  ลำพูน
57
 
รวมนักเรียน 677 คน
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
ที่ตั้ง ๕๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๒๑๕๙
หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๑๕๒๑๒๙